Browse Items (1 total)

  • Tags: ཁ་ཆེའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་བཀག་སྡོམ།

VOTMONTIB.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཀེ་ར་ལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་ལ་ཐུགས་གསོ་སྩལ་བ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལས་འགུལ་བ་བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག་ལགས་བདེ་ཐང་ངང་གནས་ཡོད་འདུག Athens…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2