Browse Items (1 total)

  • Tags: གཞས་པ་གསར་པ་བུ་ཆུང་།

VOTTUETIB.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ལ་དཔུང་སྟོབས་ཡོད་ནའང་མང་གཙོའི་ཐོག་ནས་བོད་མི་ཡར་རྒྱས་ཆེ་བ་ཕྱིན་ཡོད་པ་བཀའ་བསྩལ་སོང་། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བྷི་ཧར་དང་ཨ་སམ་ནང་ཆུ་ལོག་གི་གོད་ཆག་བྱུང་བར་ཐུགས་གསོ་མཛད་འདུག  གླུ་གཞས་ལེ་ཚན།…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2