Browse Items (1 total)

  • Tags: Prothero

19th july tib.mp3
 རྔ་པ་ཀི་རྟི་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་གཅིག་འཛིན་བཟུང་དང་གཞན་གཅིག་ལ་ལོ་གསུམ་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་འདུག  བློ་བཟང་བློ་འཛིན་དམ་པ་ཁོང་གིས་གཙོས་པའི་བོད་དོན་ཆེད་སྲོག་བློད་བཏང་གནང་མཁནཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་འདྲ་མིན་སྤེལ་འདུག  སྐུ་ཞབས་ Ban…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2