༢༠༠༠། ༡། ༡༧ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Title

༢༠༠༠། ༡། ༡༧ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Description

  • རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་སྲུང་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གནས་འབབ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུར་ཛ་དྲག་ཡོད་མ་རེད་གསུང་འདུག
  • བོད་གཞུང་ཆོས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་གནས་འབབ་ཐག་གཅོད་གནང་རྒྱུར་ཛ་དྲག་ཡོད་མ་རེད་གསུང་འདུག
  • རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་རང་ལོ་གཉིས་སོན་པའི་བྱིས་པ་ཞིག་རྭ་སྒྲེང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་སྲིད་དུ་བསྐོས་བཞག་བྱས་འདུག
  • ཤར་པའི་བུད་མེད་ཀྱི་གངས་འཛེགས་རུ་ཁག་ཞིག་ནས་གངས་རི་ཇོ་མོ་གླང་མར་འཛེགས་འགོ་ཚུགས་འདུག
  • སྡེ་རོང་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་གིས་བྲིས་པའི་བདག་གི་རེ་སྨོན་ཞེས་པ་བཅས།

Identifier

461 A

Contributor

སྡེ་རོང་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས།,

Date

17-01-00