༡༩༩༧།༠༨།༠༩ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Title

༡༩༩༧།༠༨།༠༩ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Description

  • རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྐྱོན་བརྗོད་ལ་ཨ་རི་སྲིད་གཞུང་གིས་ལན་འདེབས་གནང་བ།
  • རྒྱ་མིས་བོད་མིའི་གནས་ཡུལ་ཁག་ཏུ་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྐོར་བཅའ་འདྲི་ཞུས་གནས།
  • བོད་ནང་བུད་མེད་རྣམས་ལ་ཐོབ་ཐང་སྔར་ལྷག་ཡོད་ཞུས་སྐོར་རྒྱ་མིས་ཡིག་ཆ་བཏོན་གནས།
  • རང་བཙན་ནི་བོད་མི་མང་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་རེད་ཅེས་པའི་ཚའོ་ཁྲང་ཆིང་གིས་རྒྱ་ཡིག་ཐོག་བྲིས་རྩོམ་གནང་བའི་དེབ་ཀྱི་སྔོན་མའི་འཕྲོག་བཅས།

Identifier

13.A

Contributor

ཚའོ་ཁྲང་ཆིང།

Date

09-08-97