༢༠༠༠། ༡། ༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Title

༢༠༠༠། ༡། ༥ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Description

  • བོད་ནང་སྔ་ལོ་རྡུང་རྡེག་གཏོང་བའི་ལས་འགུལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པའི་སྐོར་ནང་ཁུལ་བརྒྱུད་བསྒྲགས།
  • བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་་མི་སྣ་འགྲོ་མཁན་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་སྟོད་ར་བཏང་བ་དེ་བདེན་པ་མ་རེད་གསུང་གི་ཡོད།
  • ཕྱི་ལོ་གསར་དུ་བཞད་པའི་དུས་སྟོན་ཆེད་དམིགས་བསལ་བཏོན་པའི་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་གནས།
  • ༸གོང་ས་མཆོ་གིས་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

Identifier

454B

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག,

Date

05-01-00