༢༠༠༨།༠༧།༢༠ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Title

༢༠༠༨།༠༧།༢༠ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Description

  • པེ་ཅིང་ཨོ་ལིམ་སྦིག་དང་བོད་མིའི་ལས་འགུལ་ཞེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་དབུས་བོད་གཞུང་མང་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་དང་སྦི་ཚེ་རིང་ལགས་དང་ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་བཅས།

Contributor

བོད་གཞུང་མང་ཛ་དྲག་ལས་འགུལ་ཚོགས་ཆུང་གི་འཐུས་མི་སྤྱི་འཐུས་ཚུལ་ཁྲིམས་བསྟན་འཛིན་,སྦི་ཚེ་རིང་ལགས་,ཚེ་དབང་རིག་འཛིན་ལགས་

Date

20-07-08