༢༠༠༥།༠༡།༠༢ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Title

༢༠༠༥།༠༡།༠༢ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Description

  • བདུན་རེའི་བོད་དོན་དང་འགྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་དང་
  • བོད་ནང་ཡོད་པའི་རྒྱ་མིའི་མི་སྣ་དང་གླེལ་མོལ་ཞུས་པའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ་འདི་ནང་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ངག་དབང་སེང་གེ་ལགས་དང་གླེང་མོལ།

Contributor

ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ངག་དབང་སེང་གེ་ལགས་,

Date

02-01-05