༢༠༠༥།༠༦།༢༦ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Title

༢༠༠༥།༠༦།༢༦ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Description

  • འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེ་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ།
  • ཁྱེད་ཀྱི་གླེང་བསྟེགས།
  • བོང་ནང་བཙོན་ཁང་ཆེ་འབྲིང་ཁག་ཏུ་སྡུག་སྦྱོང་མྱོང་བའི་མི་སྣ་དང་གླེང་མོལ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ།

Contributor

ཕྱག་བྲིས་པ་ཨ་རི་ནས་གཞས་པ་གྲགས་ཅན་བཀྲས་ཆུང་ལགས།,ཕྱག་བྲིས་པ་ཨ་རི་ནས་ངག་དབང་ཚེ་རིང་ལགས།,ཆབ་སྲིད་བཙོན་ཟུར་ངག་དབང་གསང་སྒྲོལ་ལགས།,

Date

26-06-05