༢༠༠༩།༠༡།༢༣ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Title

༢༠༠༩།༠༡།༢༣ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Description

  • རྒྱ་གཞུང་གི་མཆོག་མཆན་ཡོད་པའི་བོད་མི་གནས་སྐོར་བ་གཉིས་འགྲམ་འགག་སྒོར་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
  • སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་Standfudགཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་མཉམ་དུ་ཉམ་ཞིབ་བསྟི་གནས་ཞིག་འཛུགས་རྒྱུ་རེད་འདུག
  • Idahoདགན་དུ་ཀྱི་དམིགས་བསལ་ཨོ་ལིམ་སྦིག་རྩེད་འགྲན་ཀྱི་དབུ་འབྱེད་མཛ་སྒོའི་གདན་ཞུ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་འདུག་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་ཀྱིས་རྐྱེན་པས་རེད་འདུག
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ངོས་ནས་སྲིད་འཛིན་Obamaམཆོག་ཕྱག་རོགས་ལྷན་རྒྱས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུས་འདུག
  • བོད་མི་བྲོས་བྱོལ་བ་ཞིག་གིས་བོད་ནང་སྤེལ་བཞིན་པའི་ལས་འགུལ་ཐ་དག་འཚེ་མེད་ཞི་བ་ཁོ་ནར་བསྟན་པ་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕ་རན་སིར་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་འདོད་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་འདུག
  • རྒྱ་ནག་དཔར་དོན་གྱིས་སྦ་གསང་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་དབང་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་གསུངས་འདུག
  • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད་ནང་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་བཅས་སྔོན་མའི་འཕྲོས།

Contributor

སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག,བློ་རིའི།,སྒྲོལ་མ་དོན་གྲུབ།,སྲིད་འཛིན་Obamaམཆོག,ཁྲིམས་དྲུང་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལགས།,

Date

23-01-09