༢༠༠༥།༠༩།༠༤ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Title

༢༠༠༥།༠༩།༠༤ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Description

  • སྐུ་ཚེ་སྟོད་ལ་བོད་ཀྱི་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཆེད་གསང་བའི་ཕྱག་ལས་བསྟུད་མ་གནང་མྱོང་མཁན་དང་སྐུ་ཚེ་སྨད་ལ་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་གྱི་ཕེལ་རིམ་ནང་སྐུ་ལས་སྐྱོན་མཁན་སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་སྒྲུབ་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་བའི་ཕལ་རིམ་དང་བོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་སྐོར་ངོ་སྤྲོད་གནང་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་ལས་རིམ།

Contributor

སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་སྒྲུབ་མཆོག་,

Date

04-09-05