༢༠༠༩།༠༦།༢༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Title

༢༠༠༩།༠༦།༢༢ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Description

  • མལ་གྲོ་གུང་དཀར་ཁུལ་དུ་མང་ཚོགས་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཆ་ཁ་འགྱུར་ལས་གཞིར་ངོ་རྒོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་སོགས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བལ་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིས་བཞུགས་སྒར་དུ་འཚམས་གཟིགས་ཐོག་མར་དེ་གནང་སོང༌།
  • དགེ་འདུན་པའི་ཚན་རིག་ལས་རིམ་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་ཐེངས་དང་པོ་དེ་གནང་སོང༌།
  • སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་མཆོག་ནས་ཁེ་ཎ་གྲའི་ཞི་བདེའི་ལྷན་ཚོགས་ཤིག་ལ་ཕེབས་བཞུགས་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག
  • བོད་ནང་ཐེན་པས་རྐྱེན་གྱིས་སྒོ་ཕྱུགས་སེམས་ཅན་སྟོང་ཕྲག ༡༣ ལྷག་ཤི་སྐྱོན་བྱུང་འདུག
  • བཀའ་བློན་ཁྲི་པོ་མཆོག་ནས་རིང་མིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ས་ཁུལ་འགའ་ཤས་ནང་དུ་ཕེབས་ཐོན་གནང་རྒྱུ་རེད་འདུག

Contributor

སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་མཆོག

Date

22-06-09