༢༠༡༡།༡༡།༢༧ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Title

༢༠༡༡།༡༡།༢༧ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Description

  • རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པའི་རྒྱལ་གཅེས་ཆོས་གཅེས་ཟེར་བའི་ལས་འགུལ་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཞུས་པའི་ལས་རིམ།

Identifier

1168 'A'

Contributor

འཇམ་དཔལ་སྨོན་ལམ་མཆོག,ཀི་རྟི་དགོན་པའི་འབྲེལ་མཐུད་པ་སྐུ་ཞབས་པ་ཚེ་རིང་ལགས།,

Date

27-11-11