༢༠༡༢།༡༢།༣༠ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Title

༢༠༡༢།༡༢།༣༠ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Description

  • འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་འདི་ནང་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་དང་།
  • དམིགས་བསལ་ལས་རིམ་ནང་སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཡན་ལག་བཅུ་གཉིས་སྐོར་གྱི་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།

Contributor

དེག་བཤེས་ཐུབ་བསྟན་དཔལ་བཟང་ལགས།,

Date

30-12-12