༢༠༡༤།༠༡།༠༥ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Title

༢༠༡༤།༠༡།༠༥ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Description

  • འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་འདིའི་ནང་གི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་སྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གི་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་བྱེས་ཀྱི་གདན་ས་སེ་རྭ་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་ལམ་རིམ་ཆོས་འབྲེལ་མཇུག་སྒྲིལ་དང་བསྟུན་གཞིས་བྱེས་བོད་མི་ཚོར་བསྩལ་བའི་གལ་ཆེའི་བཀའ་སློབ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་བཅས།

Identifier

1187 'B'

Date

05-01-14