༢༠༡༤།༠༣།༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Title

༢༠༡༤།༠༣།༡༠ རེས་གཟའ་ཟླ་བ།

Description

  • བཞུགས་སྒར་དུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་༥༥པ་དེ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་གནང་བ་དང་སྦྲགས་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་རྒྱ་ཞི་མོལ་ལམ་ནས་བོད་དོན་དཀའ་རྙོག་སེལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པ།
  • རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་གནོན་ཤུགས་ལ་བལྟོས་མེད་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཁག་ཅིག་བཞུགས་སྒར་དུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ལ་མཉམ་བཞུགས་གནང་བ།
  • བལ་ཡུལ་ནང་བོད་མི་གཞོན་སྐྱེས་ལྔ་ཙམ་གྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་མདུན་དུ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པའི་རྐྱེན་གྱི་ས་ཁོང་རྣམས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག
  • བོད་ནང་སྐྱོད་མཁན་རྒྱ་རིགས་ཚོའི་ཁ་པར་དང་སྐད་འཕྲིན་དེ་བཞིན་བརྙན་པར་བརྒྱུད་བོད་ནང་དངོས་ཡོད་གནས་སྟངས་དམ་དྲག་གསལ་སྟོན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་འདོན་སྤེལ་གནང་བ།

Identifier

1037 'A'

Contributor

སྲིད་སྐྱོང་མཆོག,

Date

10-03-14