༢༠༡༤།༠༩།༢༨ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Title

༢༠༡༤།༠༩།༢༨ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Description

  • འདས་པའི་བདུན་ཕྲག་གཅིག་གི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པ་དང་།
  • གཞས་པ་ཚེ་རིང་འགྱུར་མེད་ལགས་དང་ལྷན་དུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་བཅས།

Identifier

1138 'A'

Contributor

གཞས་པ་ཚེ་རིང་འགྱུར་མེད་ལགས་,

Date

28-09-14