༢༠༡༩།༠༥།༢༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Title

༢༠༡༩།༠༥།༢༩ རེས་གཟའ་ལྷག་པ།

Description

  • ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཐོག་གང་གསུངས་བར་ཕྱག་ལེན་དོན་འཁྱོལ་གནང་དགོས།
  • རྩྭ་ས་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་རྒྱབ་ཏུ་རྣོ་ངར་ལྡན་པའི་རལ་གྲི་ཞིག་སྦས་ཡོད།
  • སིར་མོར་རྫོང་གི་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་སྐོང་ཚོགས་གནང་བ།
  • རྒྱ་ནག་ལ་རྒྱུས་ལོན་བྱས་ཏེ་བོད་དོན་ཕྱག་ལས་གནང་གལ་ཡིན་པ་གསུངས།
  • དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། བོད་ཕྲུག་ཚོས་སྐད་རིག་ལ་དོ་སྣང་བྱ་དགོས་གལ་སྐོར་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ།

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག,བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་པ་པདྨ་རྒྱལ་ལགས།,ས་གནས་འགན་འཛིན་དགེ་ལེགས་འཇམ་དབྱངས་ལགས།,

Date

29-05-19