༢༠༡༩།༠༨།༣༠ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Title

༢༠༡༩།༠༨།༣༠ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Description

  • ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཡི་ཤུ་རྣམ་དག་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་དབུ་བཞུགས།
  • སྐད་འཕྲིན་ཐོག་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་གནད་དོན་སྤེལ་མཁན་རྣམས་ལ་ལོ་བརྒྱད་བར་ཁྲིམས་ཐག་གཅད་རྒྱུ།
  • Joshua Wong ལགས་གཙོས་ཧོང་ཀོང་གི་ལས་འགུལ་བ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་།
  • Ilham Tohti ལགས་ཡོ་རོབ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གཟེངས་རྟགས་བཞེས་མཁན་གྱི་འོས་མིར་འདེམས་ཐོན།
  • ལ་དྭགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་མི་སྣར་དགོང་ཚིགས་འདེགས་འབུལ།
  • དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། བྱང་སེམས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུའི་ལས་དོན་སྐོར།

Contributor

༸གོང་ས་མཆོག,ལྷོ་སྤྱི་སྐུ་ཞབས་ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ལགས།,བོད་གནས་ཉམས་ཞིབ་པ་པདྨ་རྒྱལ་ལགས།,Joshua Wong, Ilham Tohti,བྱང་སེམས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཆོས་རྒྱལ་ལགས།,

Date

30-08-19