༢༠༢༠།༠༡།༡༠ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Title

༢༠༢༠།༠༡།༡༠ རེས་གཟའ་པ་སངས།

Description

  • སྐུ་ཞབས་ Matteo Luigi Bianchi ལགས་ཀྱིས་ཨི་ཊ་ལི་གྲོས་ཚོགས་ནང་དུ་བོད་དོན་གླེང་བ།
  • བསྟན་འཛིན་ལུང་རྟོགས་ལགས་ཀྱིས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པའི་དམ་འབུལ་ཞུས་པ།
  • ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་བོད་རིགས་པའི་ཆེད་ལས་འབུམ་རམས་པའི་ལས་འཆར་དང་འབྲེལ་བའི་བཅར་འདྲི།
  • ཕ་རན་སི་གཞུང་ནས་༸སྐུའི་ཡང་སྲིད་གནད་དོན་ཐོག་བཞེངས་ཕྱོགས་གསལ་པོ་འཛིན་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
  • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད། བྱམས་པ་གླིང་རྒས་གསོ་ཁང་གི་ལས་མི་ ཀརྨ་ལགས་དང་གླེང་མོལ།

Contributor

Matteo Luigi Bianchi,ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བསྟན་འཛིན་ལུང་རྟོགས་ལགས།,བྱམས་པ་གླིང་རྒས་གསོ་ཁང་གི་ལས་མི་ ཀརྨ་ལགས།,ཆེད་ལས་འབུམ་རམས་པ་བུ་མོ་ཚེ་རིང་ལགས།,

Date

10-01-20