༢༠༢༠།༠༥།༢༤ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Title

༢༠༢༠།༠༥།༢༤ རེས་གཟའ་ཉི་མ།

Description

  • གཞས་མ་བཀྲས་མཐོང་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་ལགས་དང་གཞས་པ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲིས་ལགས་གཉིས་ཀྱིས་ཐེམ་སྤང་གི་དུས་སྐབས་འདིར་ཐུགས་ཡངས་གནང་ཕྱིར་བླངས་པའི་གླུ་གཞས་ཁག་ཅིག

Contributor

གཞས་མ་བཀྲས་མཐོང་སྐལ་བཟང་ཆོས་སྐྱིད་ལགས།,གཞས་པ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲིས་ལགས།,

Date

24-05-20