༢༠༢༠།༡༢།༠༥ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Title

༢༠༢༠།༡༢།༠༥ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Description

  • སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་གི་གླེང་སྟེགས་ཁག་ཅིག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་གླེང་མོལ།

Contributor

འགྱུར་མེད་བརྩོན་འགྲུས་ལགས།,ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་ལགས།,འཇིགས་བྲལ་ལགས།,ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས་ལགས།,

Date

05-12-20