༢༠༢༢།༠༧།༡༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Title

༢༠༢༢།༠༧།༡༦ རེས་གཟའ་སྤེན་པ།

Description

  • བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་སྐོར་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

Contributor

སྲིད་སྐྱོང་, ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་

Date

16-07-22