རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣།༠༥།༢༤

Title

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣།༠༥།༢༤

Description

  • ཐེག་ཆེན་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུས་པ།
  • ཨོས་ཊོལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་སུ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་ཐེར་བཏོན
  • པེ་ཅིང་དུ་བོད་ཀྱི་ཡར་རྒྱས་ལས་དོན་ཟེར་བའི་ ཚོགས་འདུ་ཚོགས་པ།
  • སྦེང་ལོར་ལྷོ་སྤྱིས་ཀར་ན་ཊ་ཀའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་གསར་པར་མཇལ་མོལ།
  • Thermo Fisher ཚོང་ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་དང་ལག་འབྲེལ་བྱེད་བཞིན་པར་སེམས་འཚབ་མངོན་གསལ།