རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣།༠༥།༡༥

Title

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣།༠༥།༡༥

Description

  • ཕ་རན་སི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་བསྐྱར་གསོ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ།
  • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་འདུར་རྒྱ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ནས་ལན་འདེབས་ཁ་གསལ་ཕུལ་ཐུབ་མེད།
  • ཁེ་ན་ཌའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ནང་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་བསྐོ་གཞག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།
  • རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་སོག་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ནས་རྩོམ་པ་པོ་ Lhamjab ལགས་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙན་ཁྲིད།
  • རྒྱ་གཞུང་གིས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྩོད་ལེན་པ་ཞིག་ལ་ལོ་བརྒྱད་ཀྱི་ཁྲིམས་བཅད།