2016

Title

2016

Collection Items

བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་པའི་ཚོགས་གསུམ་གཙོས་པའི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་འབབ་གླེང་བ།

གཟའ་འཁོར་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་ཞུས་པའི་ལས་རིམ་དང་ ངའི་སྤྱི་འཐུས་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ནང་མདོ་སྟོད་འོས་མི་རྡོ་རྗེ་ཚེ་བརྟན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

ངའི་སྲིད་སྐྱོང་ཞེས་པའི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ནང་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།
View all 364 items