Browse Items (1 total)

  • Tags: ༸གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྒྲིག་གཤོམ་མི་ཆོག་པའི་དམ་དྲག་

3rd april tib.mp3
ནོ་སྦེལ་དེད་དཔོན་བཅུ་གཉིས་ནས་ཧུ་ཇིན་ཐའོ་ཐོག་ལ་༸གོང་ས་མཆོག་དང་ལྷན་གྲོས་མོལ་ཞུ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མཚོ་པདྨར་གུ་རུའི་སྐུ་བརྟན་ཆེན་པོ་ཞིག་བཞེངས་ཡོད་པ་དེར་རབ་གནས་གནང་འདུག བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་ཉི་ཧོང་སྲིད་བློན་ཟུར་པ་དང་ Tokyo…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2