Browse Items (1 total)

  • Tags: ༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཨ་རིའི་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར།

22nd april tib.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཨ་རིའི་ཁུལ་གྱི་མཛད་འཆར།  བདུན་ཕྲག་འདིའི་ནང་གི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་ཆེའི་གསར་འགྱུར་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ།
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2