Browse Items (1 total)

  • Tags: ༸གོང་ས་མཆོག་དང་བོད་མིའི་དབར་གྱི་དད་པ་དམ་ཚིག

VOTTUETIB.mp3
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་བོད་མི་ཚོ་ས་གནས་གང་དུ་ཡོད་རུང་རང་ཉིད་བོད་མི་ཞིག་ཡིན་པའི་འདུ་ཤེས་དེ་ནམ་ཡང་བརྗེད་རྒྱུ་མེད་སྐོར་བཀའ་སྩལ་འདུག  ལྕམ་ Sarah Sewall…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2