Browse Items (1 total)

  • Tags: ༸གོང་ས་མཆོག་ནས་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན།

6th dec tib.mp3
བོད་ཁམས་འབྲི་རུ་ནས་ཡིན་པའི་ན་གཞོན་གཞས་པ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བོད་ཕྲུག་ཚོའི་ངོས་ནས་བོད་ནང་ཡོད་པའི་རང་གིས་ཕུ་ནུ་མིང་སྲིང་རྣམས་བརྗེད་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་བཀའ་གནང་འདུག Nelson Mendala…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2