Browse Items (1 total)

  • Tags: ༸རྒྱལ་མཆོག་༸་་སྐུ་ཕྲེང་གསུམ་པ།

VOTMONTIB.mp3
རྩོམ་པ་པོ་འགར་རྩེ་འཇིགས་མེད་ལགས་བཙོན་གྲོལ་ཐོབ་འདུག ནང་སྲིད་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་འབྲས་ལྗོངས་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་འདུག  མདོ་སྨད་རེབ་གོང་ནང་དུ་ལོ་གསར་ཐད་སྒྲིག་གཞི་གཏན་འབེབས་བྱས་འདུག  དབྱིན་ཡུལ་ Royal Court…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2