Browse Items (1 total)

  • Tags: ཀརྨ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འཁྲུངས་སྐར།

VOTMONTIB.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་མཉམ་དུ་དཔུང་པ་མཉམ་གཤིབ་ཐོག་བསྐྱོད་ཐུབ་ཚེ་དགེ་མཚན་ཆེ་བར་གཟིགས་ཀྱི་ཡོད་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག  བཞུགས་སྒར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་མནར་གཅོད་འོག་ལྷུང་བ་རྣམས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི། སྐུ་ཞབས་ Liu Xiaobo…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2