Browse Items (1 total)

  • Tags: ཁ་གཏད་བྱ་རྒྱུའི་སྐུལ་མ།

4th nov tib.mp3
བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་རྩ་མེད་ཕྱིན་ན་འཛམ་གླིང་ལ་གྱོང་གུད་ཆེན་པོ་ཡིན་སྐོར་ལ་ྋགོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་གནང་འདུག རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ྋགོང་ས་མཆོག་གི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཆིབས་བསྒྱུར་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་ཞུས་འདུག youtube བརྒྱུད་ནས་…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2