Browse Items (1 total)

  • Tags: གཉན་རིམས་ཁྱབ་གདལ།

VOTMONTIB.mp3
རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་གིས་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གིས་ད་ཡོད་སྲིད་བྱུས་ཁག་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱེད་དགོས་པར་གསུངས། རྒྱ་ནག་གིས་མཐའ་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིམས་སྒྲིག་གསར་བ་ཞིག་གཏན་འབེབས། Enes Kanter…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2