Browse Items (1 total)

  • Tags: གཏམ་བརྗོད་རྒྱུ་རྩལ་བ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་

20th feb tib.mp3
སྣང་སྒྲོན་ལགས་ཀྱི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་མ་བཏང་གོང་ཞལ་ཆེམས་བཞག་གནང་འདུག ཁམས་ལི་ཐང་ནས་གཏམ་བརྗོད་རྒྱུ་རྩལ་བ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག བོད་མིའི་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ནུས་སྟོབས་གོང་འཕེལ་གཏོང་ཆེད་ཛ་དྲག་གི་བགྲོ་གླེང་ཞིག་ཚོགས་ཡོད་པའི་སྐོར། Xi…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2