Browse Items (4 total)

  • Tags: གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ།

VOTTHUTIB.mp3
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་མཁན་རྣམས་སྐྱེ་བ་ག་རེ་ཐོབ་མིན་གཙོ་བོ་ཀུན་སློང་ལ་རག་ལས་པར་བཀའ་བསྩལ། སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་ལྕམ་སྐུ་ Aung suu kyi མཆོག་ལ་ Rohingya…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2