Browse Items (1 total)

  • Tags: གནས་སྤོས་བྱས་ནས་འབྲོག་ས་བཙན་འཕྲོག་

16th april tib.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཆོལ་གསུམ་བོད་མིའི་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བྱ་སྤྱོད་ལ་རྟེན་ནས་བྱུང་པ་རེད་བཅས་བཀའ་གནང་འདུག དམིགས་བསལ་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་གཉིས་པ་དེ་བཞིན་རིང་མིན་ཕྱི་ཟླ་ ༩…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2