Browse Items (1 total)

  • Tags: གཞས་པ་ཀརྨ་ཚེ་དབང་ལགས།

VOTTUETIB.mp3
ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ནས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཉམས་རྒུད་འགྲོ་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད། Dragon fly མཉེན་ཆས་མ་ལག་རྒྱ་ནག་ནང་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་པའི་ཐད་གཏོང་བགྲོ་གླེང་། Richard Gere…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2