Browse Items (1 total)

  • Tags: གཞས་མ་གཏམ་གསར་པའི་སྐོར།

VOTTUETIB.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ནང་སུད་སིར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ནས་ལོ་ ༦༠…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2