Browse Items (1 total)

  • Tags: གཞས་མ་དབང་སྒྲོན་མཚོའི་གཞས།

02 VOTTUETIB.mp3
རྒྱ་ནག་གིས་ཕྱིའི་གསར་འགོད་པར་སྔར་ལྷག་དམ་དྲག་བྱེད་མུས། རྒྱ་ནག་གིས་འཆར་ལྡན་གྱིས་བོད་མིའི་ངོ་བོ་རྩ་མེད་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ། ནད་པའི་གྲངས་ཐོ་མང་ན་ཡང་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་གང་ཡང་མེད་པར་གསུངས་སོང་། དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་དཔྱ་དངུལ་འབུལ་སླད་gmail…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2