Browse Items (1 total)

  • Tags: བཞུགས་སྒར་ནས་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་དབུ་འཛུགས།

VOTTHUTIB.mp3
གཞུང་འབྲེལ་ཐོག་༸ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གཅིག་པའི་འཁྲུངས་སྐར་དང་༸སྐུ་ཕྲེང་…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2