Browse Items (1 total)

  • Tags: ཡོ་ཁོ་ཧཱ་མ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས།

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡོ་ཁོ་ཧཱ་མ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཉིན་གསུམ་གྱི་བཀའ་ཆོས་དབུ་འཛུགས་མཛད་པ། Twitter འགན་འཛིན་ Jack Dorsey ལགས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་ནི་དགེ་རྒན་ངོ་མཚར་ཅན་ཞིག་རེད་འདུག་ཅེས་གསུངས་འདུག ཆུ་འགག་གི་རྐྱེན་གྱིས་སྤོ་ལོ་དགོན་བརྒྱ་ཆ་ ༩༠ ཆུར་ནུབ་པ། རྒྱ་གར་གྱི་ Krea…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2