Browse Items (2 total)

  • Tags: C’Shell Art

29th july 2016 tib.mp3
འོས་བསྡུའི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་འཆར་ཟིན་ཚོགས་ཆུང་ལ་དོན་ཚན་༡༡༣ཅན་དགོངས་འཆར་ཡིག་ཆ་ཕུལ་འདུག གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་ཞི་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བཞིན་འདུག གྲོང་ཁྱེར་མུམ་བྷའི་ནང་བོད་ཀྱི་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་ཞུས་འདུག ངའི་མིང་ལ་བསྟན་འཛིན་ཟེར་གྱི་ཡོད།…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2