Browse Items (1 total)

  • Tags: CHAUNTRAཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར།

17 nov -converted.mp3
སྤྱི་ནོར་༸གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་CHAUNTRAཁུལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གཏན་འཁེལ་འདུག ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཞིག་གོ་བསྒྲིགས་ཞུས་ཏེ་ཟླ་བ་གཅིག་རིང་སྤྲུལ་སྐུ་བསྟན་འཛིན་བདེ་ལེགས་གློད་བཀྲོལ་གྱི་ལས་འགུལ་འགོ་འཛུགས་གནང་ཡོད་པ་རེད། NORTH…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2