Browse Items (2 total)

  • Tags: Diabetes

VOTTHUTIB.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རིང་མིན་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་ཆོས་འབྲེལ་བསྐྱང་གཏན་འཁེལ་འདུག བལ་ཡུལ་གྱི་Young president…

9th april tib.mp3
གཅིན་སྲི་ནད་གཞི་སྔོན་འགོག་དང་དེའི་གཅོད་ཐབས་ཞེས་པ་དམིགས་བསལ་བཅར་འདྲི།
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2