Browse Items (3 total)

  • Tags: Jim McGovern

VOTTHUTIB.mp3
༸པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དགུང་གྲངས་སུམ་ཅུ་ལ་ཕེབས་པ་དང་བསྟུན་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ། སྐུ་ཞབས་ Jim Mc Govern…

14th june tib.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་རྣམས་ནས་གཞིས་ལུས་རྒྱ་ཆེ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཚབ་བྱེད་ནས་ཧུར་ཐག་གནང་གལ་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་འདུག ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ Jim McGovern…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2