Browse Items (2 total)

  • Tags: Narendra Modi

1072 'B'.mp3
མགོ་ལོག་པདྨ་ཁུལ་དུ་རྒྱ་གཞུང་གིས་དོན་ཚན་བཅུ་གཅིག་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་ཞིག་གི་ཐོག་དགེ་འདུན་པའི་མཛུབ་ཐེལ་བརྒྱབས་བཅུག་པ་དང་ཆབ་མདོ་འབོ་ཡག་དགོན་གྲོང་གཉིས་ལ་དམ་དྲག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་སོགས་བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་དང་། སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་སྐུ་ཞབས་Narendra Modi…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2