Browse Items (1 total)

  • Tags: Rahul Gandhiམཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི།

VOTMONTIB.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་འདོད་རྒུ་གླིང་ནས་བྷེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆིབས་ཞལ་བསྒྱུར་འདུག སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དམ་ཆོས་འདུལ་བའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུ་མཇུག་སྒྲིལ་གནང་འདུག  རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ Dalai Lama…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2