Browse Items (1 total)

  • Tags: Rakshabandhanཉིན་མོ།

VOTMONTIB.mp3
༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་ཨུ་རུ་སུའི་ཚན་རིག་པ་དང་ནང་པའི་མཁས་པ་དབར་ཤེས་པའི་རང་བཞིན་ཐོག་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་དང་པོ་གནང་འདུག ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་གྲོགས་པོ་བྱས་ནས་གནས་རྒྱུ་ནི་ཐབས་ལམ་ཡག་ཤོས་རེད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་བ།  བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་ Rakshabandhan…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2