Browse Items (1 total)

  • Tags: Satya Prakash Malviya མཆོག་ལ་མྱ་ངན་རྗེས་དྲན།

༸གོང་ས་མཆོག་ནང་པའི་ཚན་རིག་དང་དེང་རབས་ཚན་རིག་དབར་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཐོག་དབུ་བཞུགས།  ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བཀའ་ཟུར་རྒྱ་རི་རིན་པོ་ཆེར་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གྲོས་འཆར་བཏོན་པ།  བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་རྡོ་སྣུམ་བློན་ཆེན་ཟུར་པ་སྐུ་གཤེགས་དམ་པ་སྐུ་ཞབས་ Satya…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, podcast, rss2